Главният архитект на Столична община

Столичната община
Главният архитект на Столична община  – Чл. 67. (1)

Арх. Здравко Здравков

арх. Здравко Здравков
арх. Здравко Здравков
През април 2016 г. арх. Здравков е избран за главен архитект на Столична община.
арх. Здравко Здравков
ет. 3, тел. 02/9238-310; факс 980-67-41 email: arch.zdravkov@sofia-agk.com

Упражнява ръководство и контрол по дейността във връзка с устройството на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството – в съответствие с действащите нормативни актове.

– Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на столична община.

Издава и съгласува административни актове и наказателни постановления съобразно правомощията си.

Прави предложения за изменение на актовете на кмета и наредбите на СОС в съответствие с актуалното законодателство, в кръга на своята компетентност.

– Предоставя ежегодна справка на кмета на СО (столична община) във връзка със задълженията му съгл. чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Упражнява методическо ръководство върху дейността на специализираните районни технически служби и главните архитекти на районите, както и административен контрол по отношение на техните актове.

– Осъществява контрол относно законосъобразност, целесъобразност и истинност на всички актове, изготвени в повереното му направление.

– Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация) съгласно конкретно оправомощаване от кмета на столична община.

– Със заповед на кмета на столична община и главния архитект на столична община се разпределят функциите по ЗУТ (ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА) между главния архитект на столична община, главния инженер на НАГ(Направление Архитектура и Градоустройство), директора на дирекция „Териториално планиране“, директора на дирекция „Общински строителен контрол“, директора на дирекция „Градска среда“, кметовете на районите, главните архитекти на районите и други длъжностни лица в администрацията.

– Възлага откриването на процедури по реда на ЗОП и подписва договори.

– Разработва и изпълнява политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на системите и съоръженията за минерална вода – общинска собственост или предоставени на Столична община, съвместно със заместник-кмета на столична община по направление „Обществено строителство“.

– Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

Главният архитект на Столична община (арх. Здравко Здравков), ръководител на направление „Архитектура и градоустройство”, при осъществяване на проекти:

Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на столична община, рег. № СОА18-РД09-1004/21.09.2018 г.

Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта… Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма…

Направление „Архитектура и градоустройство“ (Чл. 68.)

структурни звена:

1. Главен инженер;
2. Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо и културно наследство“;
3. Дирекция „Правно-нормативно обслужване“;
4. Дирекция „Общински строителен контрол“;
5. Дирекция „Териториално планиране“;
6. Дирекция „Административна“;
7. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“;
8. Дирекция „Градска среда“;
9. Дирекция „Контрол и мониторинг“.

Арх. Здравко Здравков

Главен архитект на Столична община

Арх. Здравко Здравков е роден в Плевен през 1972 г. Завършва УАСГ, специалност „Архитектура” през 1997 г. Дипломира се с проект за търговски център.
Бил е началник на сектор „Градоустройство” в община Плевен, след което преминава на свободна практика. Успоредно с това е главен архитект на община Червен бряг в очевиден конфликт на интереси в продължение на четири години. От 2004 г. насам преустановява административната дейност и се занимава изцяло с частна практика. В строителния бум  са изградени много жилищни сгради и търговски представителства от основаното от Арх. Здравков през 1997 г. архитектурно ателие…
От 2016 г. Здравко Здравков е главен архитект на Столична община – Направление Архитектура и Градоустройство.